ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

ทพ. ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมจัดฟัน)มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน

Dr.Prasanpong Pongsamart

 • Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University
 • Master’s Degree in Orthodontics , Mahidol University
 • Thai’s Broad in Orthodontics

ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Chantira  Aukvongseree

 • Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chiang-mai University
 • Master of Sciences (Orthodontics) Mahidol Umiversity
 • Higher Graduate Diploma of Clinical science Program in orthodontics , Mahidol University
 • Thai’s Broad in Orthodontics

ทพญ.วรรธิดา จิตตานนท์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

Dr.Vantida​ Jittanonda

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Specialist dentist certificate Orthodontics Mahidol University
 • Certificate in Orthodontics Royal College of Dentists of Thailand

ทพญ.กนกรัตน์ กังวาลไกล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน สหราชอาณาจักร

Dr. Kanokrat Kangwankai
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Master of Clinical Dentistry in Orthodontics, University College London, UK
– Specialist Membership Diploma in Orthodontics, The Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK (MOrth RCSEd)

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

Dr.Siraprapa Srithongsuk
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Orthodontic Residency, Mahidol Umiversity
– Thai Board of Orthodontics

ทพ.โอภาศ วิวัฒน์วรกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • Certificate Training in Invisalign

Dr.Opas Wiwatworakul

 • Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University
 • Master of Science (M.Sc.) (Orthodontics), Khon Kaen University
 • Diplomate, Thai Board of Orthodontics, The Royal College of Dental Surgeons of Thailand
 • Certificate Training in Invisalign

ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร​มหาบัณฑิต​ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Pirun Luengrojjanakul

Orthodontist

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Master’s Degree in Orthodontics, Chiang-mai University

ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา ทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Panpaporn Nimsrisukkul
– Doctor of Dental Surgery (1st honors) , Chulalongkorn University
– Certificate of residency training program in orthodontic, chulalongkorn University

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพ.สุรพันธ์ สีขำ
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • ทันตแพทย์ ประจำกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ พระมงกุฏเกล้า
 • ทันตแพทย์ รักษาราก ประจำคลินิกพิเศษ แผนกทันตกรรม รพ ศิริราช 

 

Dr.Surapun Sikume

 • Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University
 • Graduate Diploma in clinical sciences Endodontology, Srinakharinwirot University

ผศ.ทพ.เจนกฤษฎิ์ อุปดิสสกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dr.Chanekrid Oupadissakoon

 • Doctor of Dental surgery (DSS) : Thammasat University
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery : Thammasat University

ทพ.ยุทธศักดิ์ เสียงฉ่ำ
ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Yuttasak Slangchum
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

ทพ. อธิศ กัณวเศรษฐ
ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Atis Kunwasait
General practice
– Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University