02-0528816 , 098- 656-3965 info@ram2smiledental.com

การใช้ไหมขัดฟัน

การใช้ไหมขัดฟัน

การใช้ไหมขัดฟัน

การใช้ไหมขัดฟัน

การใช้ไหมขัดฟันนั้น จะช่วยกำจัดคราบแบคทีเรียที่กำลังก่อตัวเป็นหินปูนหรือเศษอาหารในซอกฟัน ซึ่งการทำความสะอาดฟันภายในช่องปากด้วยการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ เนื่องจากในบริเวณซอกฟัน โดยเฉพาะในฟันหลังนั้น ขนแปรงไม่สามารถจะเข้าไปทำความสะอาดได้เลย แม้เราจะแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีก็ตาม
ดังนั้นเราจึงควรใช้ไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดในซอกฟันร่วมกับการแปรงฟันทุกครั้ง